Οροι Χρήσης

Όροι χρήσης ιστοσελίδας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ξενοδοχείο υπό την επωνυμία Maison des couleurs , (στο εξής το “Ξενοδοχείο”) που διατηρεί την παρούσα ιστοσελίδα http://www.maisondescouleurs.com (στο εξής “η ιστοσελίδα”), διέπεται από τους κάτωθι όρους χρήσης.

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας καλείται να αναγνώσει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης και δηλώνει ότι προβαίνει σε επίσκεψη της ιστοσελίδας, υπό την προϋπόθεση ότι τους αποδέχεται πλήρως.

1.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.1. Το Ξενοδοχείο διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχει η ιστοσελίδα είναι ορθά και πλήρη.

1.2. Το Ξενοδοχείο εγγυάται ότι η ιστοσελίδα είναι ασφαλής για τους επισκέπτες αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς κώδικες-ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη. Για τον λόγο αυτό ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του Ξενοδοχείου οφείλει να διαθέτει λογισμικό κατάλληλο για την προστασία του.

.
1.3. Το Ξενοδοχείο δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο website τρίτων που ενδέχεται να συνδέονται με άλλους δεσμούς (links).

1.4. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας αποδέχεται την εφαρμογή των κανόνων του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου.

2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου όπως αυτός σήμερα ισχύει, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει η ιστοσελίδα είναι τα ακόλουθα:
Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
2.2.Κατά την εγγραφή του επισκέπτη στην ιστοσελίδα, ο τελευταίος δηλώνει υπεύθυνα ότι θα: α) παρέχει αληθείς και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την ιστοσελίδα στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) θα ενημερώσει τα στοιχεία του σε περίπτωση αλλαγής.
2.3. Τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους (εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή από την Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία). Η ιστοσελίδα του Ξενοδοχείου μπορεί να διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, ή βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.
2.4. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει το δικαίωμα εφόσον διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Οι Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο δικτυακό τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και οι ίδιοι δεν φέρουν ευθύνη.

2.5. Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση α) του επισκέπτη β) ορισμένων υπηρεσιών και γ) σελίδων της ιστοσελίδας.

2.6. Ειδικότερα, αναφορικά με τις υπηρεσίες συνομιλιών, η ιστοσελίδα μπορεί να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσης, αλλά σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσει το περιεχόμενό τους.
2.7. Στην περίπτωση των δεσμών (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

  1. ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

Ο επισκέπτης αποδέχεται, συμφωνεί και συνομολογεί ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας του Ξενοδοχείου, υποκείμενος εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, ο επισκέπτης (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά) συμφωνεί ότι δεν θα κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:

α) Να προξενήσει βλάβη σε ανήλικο.
β) Να μεταδώσει ή να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
γ) Να παραπλανήσει οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσει, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσει οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτει τον έλεγχο της ταυτότητάς του από αυτούς.
δ) Να εγκαταστήσει και προωθήσει, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσει και προωθήσει διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ξενοδοχείου.
ε) Να εγκαταστήσει, προωθήσει ή/και διαθέσει περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.
Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης, ο επισκέπτης υποχρεούται να αποζημιώνει το Ξενοδοχείο για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

4.1 Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης έως και 21 ημερολογιακών ημερών πριν την ημέρα της άφιξης, επιστρέφεται η όποια προκαταβολή σε ποσοστό 100%.

4.2 Σε περίπτωση υπέρβασης του χρονικού ορίου υπάρχει χρέωση 30% του ποσού της συνολικής διαμονής.

4.3 Σε περίπτωση μη εμφάνισης του επισκέπτη την ημέρα της κράτησης υπάρχει χρέωση 100% του ποσού της συνολικής διαμονής.

5.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Ξενοδοχείου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση επισκέπτη της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης που ευθύνεται για την παράβαση, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει το Ξενοδοχείο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

6.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
6.1. Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης.
6.2. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
6.3. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
6.4. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Enjoy our hospitality!

Boutique Hotel Leros

Credits

The photographing of the rooms is a courtesy of Markos Spanos.